ࡱ> J !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FP[0SummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8 WordDocumentp !"#$%&'()*+,-./01234567Oh+'0  0 < H T `lt| NNRvw hebeizhengfuNormal\T1@@yyOHev0bg4ls^  N0yvNRR]Sۏ^[c mQ0 s g]\OW@x0yrrTOR N0~9i{ USMONCQ^S{yv TyTNy~9y{~91N0~9/eQ000210Y900031 -nY900042 Ջ6RY900053 Y9e NyA9000620Pge9000730KmՋSR]9000840qeRR9000950]e90001060O9 0001170VET\ONNAm90001280QHr/e.s/Oo` Od/wƋNCgNR90001390RR900014100N[T900015110{t9000161200001713000018N0~9egn00019103uNNy~9_vDR00/2020y{~9egn0/0211 vQN"?eb>k0/0222 USMO g'^Dё0/0233 vQNDё0/0Ny~9 bNۏ^3u,{1t^,{2t^,{3t^,{4t^,{5t^ё   kO    kQ0SRNXTSR]^S Y T'` +Rt^ NSx Ly f[S f[MO sNNNN USMO Ty R] ]N03ubUSMOa AS0OS\OUSMOa ASN0wSO@\a kX Q f 1 0lSwSO@\SOybxvzyv3ufN 0,ghyOHev0bg4ls^ P2000W[NQ0 20yvNRR]Sۏ^[cyvbbUSMOSxvzNXTv;NL#0NRR]0ۏ^[cT6kRR0P1500W[NQ0 21s g]\OW@x0yrrTORSbyv~bb@\~N Nybyv`Q P1000W[0 22.~9i{clSwSO@\ybxvzyvNy~9 /eQ{ cgq~9_/eVnx[v/eQyvT N T~9egnR TN/eQyvN, N_ TeR/eNy~9Ty{~90{t9 N:N0 ^:NNy~9v5%-10%0 23.SRNXTSR] 10LyYec0oRYec0^0RYexvzXT0oRxvzXT0RtxvzXT0xvz[`NXT;NN;S^0oR;NN;S^0;Nl;S^0;S^ؚ~[^0[^0Rt[^vQNؚ~0vQN-N~0vQNR~vQN0 20f[Sxvzu0,gy0'YN0vQ[0 30f[MOZSX0UxX0f[X0e0 24.3ubUSMOaUSMO~{raTe N:Nzz0 25.OS\OUSMOa gOS\OUSMOv OS\OUSMO~{raTe N:Nzz0 26.wSO@\a1uwSO@\~~N[ċ[TkXQċ[aSċ[e  PAGE \* MERGEFORMAT 2 *,.024ǵm]C3CJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H"CJ4OJPJQJo(^JaJ45KH6CJ4OJPJQJo(^JaJ45KHmH sH nHtH_H"CJ4OJPJQJo(^JaJ45KH6CJ4OJPJQJo(^JaJ45KHmH sH nHtH_H6CJ4OJPJQJo(^JaJ45KHmH sH nHtH_H 468:<>@RTfhջeS7%"CJOJPJQJo(^JaJ5KH6CJOJPJQJo(^JaJ5KHmH sH nHtH_H"CJOJPJQJo(^JaJ5KH6CJOJPJQJo(^JaJ5KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H hz|ѵuYG+6CJOJPJQJo(^JaJ5KHmH sH nHtH_H"CJOJPJQJo(^JaJ5KH6CJOJPJQJo(^JaJ5KHmH sH nHtH_H"CJOJPJQJo(^JaJ5KH6CJOJPJQJo(^JaJ5KHmH sH nHtH_H"CJOJPJQJo(^JaJ5KH6CJOJPJQJo(^JaJ5KHmH sH nHtH_H"CJOJPJQJo(^JaJ5KH6CJOJPJQJo(^JaJ5KHmH sH nHtH_H éoUE+3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H"CJOJPJQJo(^JaJ5KH ūqUC'6CJOJPJQJo(^JaJ5KHmH sH nHtH_H"CJOJPJQJo(^JaJ5KH6CJOJPJQJo(^JaJ5KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH     ǵyiO?%3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH"CJOJPJQJo(^JaJ5KH"CJOJPJQJo(^JaJ5KH6CJOJPJQJo(^JaJ5KHmH sH nHtH_H6CJOJPJQJo(^JaJ5KHmH sH nHtH_H   " $ & ( * , ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH , . 2 4 8 : > @ D F J L ŵeU;+CJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJQJo(^JaJCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH L P T V b d p r t x z ɯ{aQ7'CJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJQJo(^JaJCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H z ~ ˻k[A1CJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJQJo(^JaJCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H ջueK;!3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJQJo(^JaJCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H ɹueK;/CJOJQJo(^JaJCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJQJo(^JaJCJOJPJQJo(^JaJKH    ջu[K1!CJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJQJo(^JaJCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H $ & ( * 0 2 < > B F H ջgW=-!CJOJQJo(^JaJCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H H L N R T \ ` b f h l n ջu[K1!CJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJQJo(^JaJCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H n r v x z | ~ ŵk[K1!CJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H ŵ{aQA'3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH Ͽk[A1CJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH ջqaQA1!CJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H Ͽ{kQA'3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH     ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH    " $ & ( * , ūqaQA1!CJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH , . 0 4 8 : < V Z ^ b ŵqaG7CJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH b d f ջgW=-CJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H  ջgW=-CJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H  " $ & ( F J N R ջgW=-CJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H R T V X Z ^ ` h ջw]C)3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH      ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH " $ 4 6 8 : < > @ ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH @ D F H X Z \ ^ ` b d ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH d h j l ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH  ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH (*,.024ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH 48<>RTVXZ\^ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH ^bfhūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH  ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH $(*02468:<ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH <@DFRTVXZ\^ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH ^bfhūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH "$&(*,.ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH .2:<HJPRXZ`ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH `bhjptxz~ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH ūqWG-3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH ūqWG7CJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH ˱wgM=#3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H ūqaG7'CJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH $&(24ūqaQ7'CJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H 46>@BFJLNPRTVŵ{k[K;+CJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH VXZ\^bdfhjlnprϿo_O?/CJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH rtvz|~Ͽo_O?/CJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKHCJOJPJQJo(^JaJKH &*.26żul_VMB7B*phCJOJQJB*phCJOJQJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(nHtHB*phCJo(B*phCJOJQJB*phCJOJQJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJQJB*phCJOJQJB*phCJo(B*phCJo(CJOJPJQJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH68:<>@BDFHJLջ}kYG5#"CJ4OJPJQJo(^JaJ45KH"CJ4OJPJQJo(^JaJ45KH"CJ4OJPJQJo(^JaJ45KH"CJ4OJPJQJo(^JaJ45KH"CJ4OJPJQJo(^JaJ45KH"CJ4OJPJQJo(^JaJ45KH"CJ4OJPJQJo(^JaJ45KH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJKH LNl~VXӹwiOA'3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H"CJ4OJPJQJo(^JaJ45KH .0TVvxɯ{mSE+3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH $&rtɯkQ53CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H6CJOJPJQJo(^JaJ5KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H6CJOJPJQJo(^JaJ5KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH  <>np˽{mSE+3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H &(ɯy_Q7)CJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH "׽m_E7CJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H "fh׽|yo(PJo(nHtHo(nHtHU o(nHtHUo(nHtH o(nHtHo(nHtHUo(CJUo(mHsHnHtHUo(3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(^JaJKH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H,048kQa$$1$$$ $[$\$^]a$$1$$$ $[$\$^]a$$1$$$ $[$\$^]a$$1$$$ $[$\$^WDd ` ]a$$1$$$ $[$\$^WDd ` ]a$$1$$$ $[$\$^WDd ` ]8<@Th|b?"da$$1$$$ $[$\$^WD`]"da$$1$$$ $[$\$^WD`]"da$$1$$$ $[$\$^WD`]"da$$1$$$ $[$\$^WD`]a$$1$$$ $[$\$^]a$$1$$$ $[$\$^]|bHa$$1$$$ $[$\$^]a$$1$$$ $[$\$^]a$$1$$$ $[$\$^]"da$$1$$$ $[$\$^WD`]"da$$1$$$ $[$\$^WD`]"da$$1$$$ $[$\$^WD`]}]a$$1$$$ $[$\$^WD`]a$$1$$$ $[$\$^]a$$1$$$ $[$\$^]a$$1$$$ $[$\$^]a$$1$$$ $[$\$^]a$$1$$$ $[$\$^]  gIa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^WDK`K]  " & * . iKa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If. 4 6 8 : 1+$If$$If:V 44l44l04f4F.C%`  a$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If: @ F L R a$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$IfR T V t GA#a$$1$$$ $[$\$^]$If$If$$If:V 44l44l04f4r. C% t z a$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If GA#a$$1$$$ $[$\$^]$If$If$$If:V 44l44l04f4?r C% a$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If GA#a$$1$$$ $[$\$^]$If$If$$If:V 44l44l04f4(r> C% a$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If GA#a$$1$$$ $[$\$^]$If$If$$If:V 44l44l04f4r> C% a$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If GA#a$$1$$$ $[$\$^]$If$If$$If:V 44l44l04f4r> C%   OI+a$$1$$$ $[$\$^]$If$If$$If:V 44l44l04f4F>C%   a$$1$$$ $[$\$^]$If  & * 2 > ]9$a$$1$$$ $[$\$^WD8 ` ]$If$a$$1$$$ $[$\$^WD8 ` ]$If$a$$1$$$ $[$\$^WD`]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If> D a$$1$$$ $[$\$^]$IfD F H !$If$$If:V 44l44l04f4֞> , C% H N T ^ a$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If^ ` b h ZT6a$$1$$$ $[$\$^]$If$If$$If:V 44l44l04f4\ C% h n t v $$If:V 44l44l04f4\ C% a$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifv x z | ~ iKa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If iKa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If iKa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If &~$$If:V 44l44l04f4!0C%a$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If ma$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^] Z<a$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If$$If:V 44l44l04f4\ZC% iKa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If iKa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If   iKa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If " $ & ( * iKa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If* , . 0 6 a$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If6 8 < X iKa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]{$$If:V 44l44l0$(0C%NX Z ` za$$1$$$ $[$\$^]$Iff$$If:V 44l44l0C%` b f |^a$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]h$$If:V 44l44l0[/C% za$$1$$$ $[$\$^]$Iff$$If:V 44l44l0C% |bDa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]a$$1$$$ $[$\$^]h$$If:V 44l44l0'.C% qa$$1$$$ $[$\$^]$Ifo$$If:V TT44l44l04f4o$ u[=a$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]a$$1$$$ $[$\$^]o$$If:V TT44l44l04f4'.$  ua$$1$$$ $[$\$^]$Ifk$$If:V 44l44l04f4 C% $ ( H y_Aa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]a$$1$$$ $[$\$^]k$$If:V 44l44l04f4-C%H J P za$$1$$$ $[$\$^]$Iff$$If:V 44l44l0C%P R V Z |bDa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]a$$1$$$ $[$\$^]h$$If:V 44l44l0'.C% mL+!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$Ifl$$If:V TT44440$ !a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If F!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$ {!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If  F!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$   {!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If $ F!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$$ 6 : > B u!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If'a$$8$7$1$$$ $[$\$^WDd`]$IfB D H F!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$H Z ^ b f x!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If'a$$8$7$1$$$ $[$\$^WDd`]$Iff h l F!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$l x!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If'a$$8$7$1$$$ $[$\$^WDd`]$If F!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$ ~!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If F!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$ ~!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If F!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$ ~!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If F!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$ ~!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$IfF!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$*.26~!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If68>F!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$>TX\`~!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If`bhF!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$h~!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$IfF!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$~!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$IfF!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$~!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$IfF!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$~!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$IfF!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$"~!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If"$*F!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$*26:>~!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If>@FF!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$FTX\`{!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If`bhF!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$h{!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$IfF!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$~!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$IfF!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$x!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If$a$$1$$$ $[$\$^WDd`]$IfF!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$ u!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If'a$$8$7$1$$$ $[$\$^WDd`]$If F!%a$$8$7$1$$$ $[$\$`^``]$If$$If:V TT44440r$$(,0u!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If'a$$8$7$1$$$ $[$\$^WDd`]$If02<F%!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If$$If:V TT44440r$<JRZbjrcEa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$Ifrt3$$If:V TT44440ֈ2$tz{Z9!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If3$$If:V TT44440ֈ2${Z9!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If!a$$8$7$1$$$ $[$\$^]$If31$$If:V TT44440ֈ2$^@a$$1$$$ $[$\$^]$Ifh$$If:V 44l44l01U3a$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]iKa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$IfiKa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If &(46@iKa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If@BHJLNPRdFa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$IfFfa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$IfRTVXZ\^iKa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If^`bdfhjldFa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$IfFfTa$$1$$$ $[$\$^]$IflnprtvxziKFFfa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifz|~iKa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$IfidJa$$1$$$ $[$\$^]Ffa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$Ifa$$1$$$ $[$\$^]$If$Ifh$$If:V 44l44l0C%$If'h$$If:V 44l44l0C%$Ifh$$If:V 44l44l0C%,$Ifh$$If:V 44l44l0C%$If,.46'h$$If:V 44l44l0 C%$Ifh$$If:V 44l44l0C%68<>No;3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]d1$^`a$$1$$$ $[$\$^]a$$1$$$ $[$\$^]a$$1$$$ $[$\$^]&666666666vvvvvvvvv6666>6666666666666666666666666666666666666666666666H666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pF@Fcke a$$1$CJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SOi@nfh*,O1,15OJQJo(^J,B@B,ckee,gCJaJ2Z@R2~e,gOJQJ^JaJ< @b<ua$$G$ 9r CJaJN@rNu w'a$$G$&dP 9r CJaJ`^@`nf(Qz)!dXD[$dYD\$a$$1$CJOJQJ^JaJKH@OQ@adpWD`CJOJPJ\OzDdha$$1$$$ $[$\$^WD`]6CJOJPJQJo(^JaJ5KHmH sH nHtH_H4h , L z H n , b R @ d 4^ <^ .`4Vr6L" !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRS8 . : R t > D H ^ h v  * 6 X `  H P  $ B H f l 6>`h"*>F`h 0<rt@R^lz,60& TUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~} Gz Times New Roman-[SO;Wingdings?4 z@Courier New-ўSOg Times New RomX0c/3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]0Vx&c/3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]&t c/3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X] >pc/3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X](c/3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]c/3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]"hcOM6 9r a$$h`hh]h 9r 9r &dP 9r 3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X]3da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^WDX`X] 9r 9r 9r a$$h`hh]h 9r 0. A!4#4"$2%S2P18/R F0P 0. A!4#4"$2%S2P18000 0/R F0P 0A .!4#"2$4%S2P180000/R 80P. A!4#4"$2%S18000F aK2E@-+^^ExifMM* b(12҇i `'`'Adobe Photoshop CS6 (Windows)2018:09:28 16:56:020221ؠnv(~HH XICC_PROFILE HLinomntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas $tech0 rTRC< gTRC< bTRC< textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)Km Adobe_CMAdobed      q"?    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIKLMOPQR 3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?TI%)$IJI$RI$I%)$IMluWe`MG0cuUd4\EeQү׺oP˼nmװ2]oAk_sgGHl.uwu \h>_em" %>\DBA{c~c'I$TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$TI%)$IJI$RI$M"cJ]$IJI$RI$TI%)$IJI$RI$ (s77S6 sdE-_Db{$RRI$I$TI%)$IJI$RH{Av87 &{LW DZ Ä$$I)I$JRI$TI%)$IJI%'Jc/9 ZxO{y$LLFVl_褛*I'!I$JRI$I$TI%)$IJQ,ipq!aCM H"~zd(^ :UԒI)I%)$IJI$RI$TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$Photoshop 3.08BIMZ%G8BIM%}Ǿ pvN8BIM: printOutputPstSboolInteenumInteImg printSixteenBitbool printerNameTEXT$\\KING-20150102FX\EPSON R330 SeriesprintProofSetupObjch!h7n proofSetupBltnenum builtinProof proofCMYK8BIM;-printOutputOptionsCptnboolClbrboolRgsMboolCrnCboolCntCboolLblsboolNgtvboolEmlDboolIntrboolBckgObjcRGBCRd doub@oGrn doub@oBl doub@oBrdTUntF#RltBld UntF#RltRsltUntF#Pxl@b vectorDataboolPgPsenumPgPsPgPCLeftUntF#RltTop UntF#RltScl UntF#Prc@YcropWhenPrintingboolcropRectBottomlong cropRectLeftlong cropRectRightlong cropRectToplong8BIM8BIM&?8BIM 8BIM8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM8BIM8BIM08BIM-8BIM@@8BIM8BIMG lSwOS\@_01nullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlongslicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum ESliceOrigin autoGeneratedTypeenum ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlongurlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong leftOutsetlong bottomOutsetlong rightOutsetlong8BIM( ?8BIM8BIM8BIM 6qTԀ XICC_PROFILE HLinomntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas $tech0 rTRC< gTRC< bTRC< textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)Km Adobe_CMAdobed      q"?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?TI%)$IJI$RI$I%)$IMluWe`MG0cuUd4\EeQү׺oP˼nmװ2]oAk_sgGHl.uwu \h>_em" %>\DBA{c~c'I$TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$TI%)$IJI$RI$M"cJ]$IJI$RI$TI%)$IJI$RI$ (s77S6 sdE-_Db{$RRI$I$TI%)$IJI$RH{Av87 &{LW DZ Ä$$I)I$JRI$TI%)$IJI%'Jc/9 ZxO{y$LLFVl_褛*I'!I$JRI$I$TI%)$IJQ,ipq!aCM H"~zd(^ :UԒI)I%)$IJI$RI$TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$TI%)$IJI$RI$I%)$IJI$RI$8BIM!UAdobe PhotoshopAdobe Photoshop CS68BIMhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/ 21BAF890582CDB950B838AA49EC305BE !Adobed@       p!1 #2%350"$4 !1ApQaq"2BRrb#3$4 CScD%sTd !1AQ"2BRpaqbr𑡱#3ѲCS cs4$D0Уó ^7->8k*N-7/}/F>+GDrڦnߙv@0=Vhmkem: +;quue,T+ eGFgxToةjXElspl[6<ѹfVmv*P{(llUqclaмz>{Zf Uk{7'R<&m1 tPKl4lt8Ϯñ8]*6q8| ALnFwzŤaϊgUr{Aw9͇ |D8[m8lyJ#jHT>V2:3JLM[eu})!yRgԵjA>p6or5OWx݀ۛZ4ѻ[;Qv6v#v66} ]uYO9@&O>qޑOD}ߎ[-n;lV5~o_{+Cv?Wu ^Yc{42+ #;f5޷oPF#n_;+~-/qYfU[tXp/Mq))Ľ:^nUvƳlYon6:5tx/[Q$=V >>%|m,M_\|};OLcؽYm#?s)㗄3F׋^KF%[>V([VCsd]OX6\Wi:_#sV}-7R%FjFoO3ffj<^n[1sj˟XKZ#b6WSn^lД]p+T /Csz]ޑq><~iT"V*@)x]Eay|u{Ŋϝ=(=/?~ޡ9LX4|*4hg#k!dsdOD6^:ޢ{'%S<^ٽˤ- /:`j\yg+/OsO׵L`m߹R]K2ׯ*Ń'Ѵ~ިͳX@|@q9lvշ|bsX} yslCXm +ٰv&.ӗyV;JZt@7m_۳> =:!`*&;]~z}Jɥ#?f0 'ekzϦrus oa~d<X/{TϫVb6p!6w`=^G[%fmїT$vN duz۱ ^|߹{W$&RD?XӗȚ<{1zd8cJj8ޢ'nT~7hʐ{/w=*\fy}5Sv vo7?XsgoxeqNiթ>WX׃ܭ@珰tiIU[ _E,۸&lް:nڀ>cNb_r/c{WKtJurJd"ٿDto0ji>/V>MH)X975Mu>xVPͩ.!>>Mms _X roFX5rٻǐVxٳo/J?k^+9{tP)'fяFַc+{~XngZ3RWgzzjf4*<}J<ۼvZ~_(;@:uajeKX% ٛtί/_j5 Qָ͖tcZ,* tTw+k'k^q[9>3x$+F3rr^e fpc^X0I z#VUhb00D"h,xCq2GIU PlLQ:"'ƂI Oܣ`o#`Lgb13]r'se~>x)O/_&Oc@!<6,~y<ʫ%nӸQ©8Jʋ译sa.'رz"'Bzዃw!+1Ʒ11qDy*VB^0Zf79ۍ>6gRg-XZ7Fvrx=Z bV[K64 R:jH6lDHnfw9ar2ija\opL!a RF `#“hk&Z*Xl&%qv0PB(le ]x,)uI[ pdO7諭TowN'J CbfqC'kT@`19A9TQUֵCg3g3Ǐa5k?'6ܛd՛5)+Cœ)[S:Y&CuPQ5A |1AӋ6P9 uydˆ Vɠ޶\#1x&u\m )P&+T)q ] Y\%.2Y=[nKM5qu*ؔBc @^&k[[X6Il 1j͞eۊ5׬BF̀4ɹޔ~¼~o H;>sƻQI7fA,ҍ~)Z:u9u#n3Yl߳$K YXvFbʹ5Tq[K #i3&kҨvJ22~+~cJzbOwGug6<-l,u+HFؒ& 3nj9.5Ս6] Xx`%oJ &jog _| ȓfPsHr^sM#1\BM`GzVYύI3[q4bv:p"H.u!Ml)R:PëY >%XYX3am*OlcG{>znX{ak?$z(#<'r~&Lnu3$}Dゲ%D'8QQ62M8Gg?2O0@\N-G+oc[3^f_UF)v rzAEJ|:]\%j@Jej݇OF?Z=&չf huwFlIڶk?'WDz֭&̏>J""pތJ֭̕O9i:Pm'Zhca$".{T]eW:fz)ěMecK/*<9C4p.( 9d4}$lDt‚XRkb5spe]zCԉg mh쳦 tE=8EWXS0Őy `j[6:`Ԓ’qiqncǹT8Msb+X֣Se#!XA9ZF՘F$zM,Jo 6~h%9\&9>! +dFNlWj5ݢҸZ3bcli>W ŷ00;[,9$8>L$+@%WJ[2@qNoyɖ̈́WƎvkW ]%XrNIb*I)E-2N-F#s[s͢ 9FoKVm}F"˂e/r3"B_9xc#1_N3kPRKijtI'U%^2=}KzG3^ g2#$6odT)WpHb+dǬS}bT*EKm5z[2,AJ 9Ԓd"WIiL`hzُ nr'D=$ ׃(V5qƷfj.5kp`[aĊvǹ f`_Jހ,K%Ѣ8?ɧf%dBO)U"J ¤7ԧ*j`Hz}qDJ"N U~8 *+}z|EOWKF#!KP9X"*y1Z(6+3q^g"bEkNGpQl5?IAsΪ9^"#D.kUW,6X1UrRF թ-xQSEb*8p%kӆg5?QHT0TK&F:.rx^Y1W:9Ah]ojaGipYl/EB}oq{BƽZzi̐sc/w VLzSV8>E1c) xME[L3\H!HH|2HT%x`Rb*Bhg S rǦsuZ/Ž{C)I"pSXV֩ރ]U[c^w V-`޶RDFg+Z\ 5:"_X_]D&*Q rZDw UYձX2igG*Iw wWjltלJʪށ[fm;\!]p#OG|aC-fDn: %dZádaРpQw G+!S=QHiQБ] &'' VLsQW _?H {V =J**p{xB=TC#3DZªsb=.Ι=?=}7tS< K)uW%ߏv5!v/h&}M kKԿ:gh6Ga?)]B[sߍW8妗j=ݩJN 8Qfӱs3k]; :Fx#0FmG>)Jj_uc7]t}FDu;ȝg~=ڞ6i"gniQI[wc~ׁM]Og6fO%E#ޢ|aުsIPk+KO}ҵGI xN&\gUSRLåQ' *#c`v/?/tȲI=Oe$8¹ehԫ%8YU't)UBZKUQJ(f _xr%ېZxb8-'|%eJ2̤5},eJ)#̤4 0X76Wu诏Tˀͅ#hHpR0dtO&#R*-aR$Ndz,ǎ875kXs#BeҚC}_ ðchN l ?3c[C^ԇak8ƞmiJ"I ՛.sUɩ|I.X"ml{ f2֗nG,[ZĊm=p5,(Vh[)e2``GI䢛cY>HaKpY*?L؅2)2Q /^ONXY8EɸөJRW~x}+Y;Ԏ}cmZdA%o&DGdg9O"ys-U{3o@E?6qnbɡpc/4 ^܍(`җIJtզ3%Ռ8h%0 ⒍ߴVlr^sn#tIj- Ix&\t^Lګ~!pbF{ CyCYĪUQԋKs3w\N S'k-=L+Vɻ`}^X4i4txd9Ű,NݦoxH-\ $UpRtlbj۪ll:xm6v o_n77Ⱦq/wNEHajm93Vꔯ.uZ~OK Rg)QcƩ`^S+_k;H>7݋ 䋕XroMLYi- ##:kfR*;L[l.\<9 ^ě)^/y!MSf魫Qկ_Ͳ˸'&Ek^Q)bC)q5X`G@ <\ynܗ/CcƌfqFߵC}l&#,{ LݼZ `Z)m8O"1j'#AcA|r(tIW+-IX&Tw7@Zxf+lvrad iWyPh5[Wh?2]\q*a =&>T2Y SzR~ 7M{΀ea@gy 2^AvȊX~(--+H#_!_6Dojbjthf7ijR\9uv5:.\Iݕ]hED x\yĉ/Y{l")anx=޹/yaYo-о/];%5-yh'úrv0 m rϾCW,3{`7e`Fo8Se>fw3;Et|$OŇOvp)y<\{/U5V4ԛUew`pJpW*Y@gr&|7DjC q3oD"Vk;[ I3Jٵ=,< j bb;h6stsMط_5ޖo,s;8|el)~ݢy+%rԲ–2kwjW)赹,p6pҐK; d-9#[螯V\411}RqXj|Kγ4nfoNyIn+INz/TEѧc@L i^lz*o e+W$ հ*՚,ʦlVa +l2]DV?oI^R>?jխQש} |IFu퍩qmY<}tqL'\Ȥ_*xTlngn#e8ԥ]bؘ,ҦNt-EA\eeQE 3WTF`ֲv9ãѭVgF`TM:[Pe]=/e9"$Q`5YO@ċr53ݶu±:|K@ojɥty:zIr,XܤׅCđѧطEHJĭy9Pt_uڊt5XRlu-&VWWfeyCw~D:N#dmjAIv󥳥v?B|_&V (H5,\;0^ƺ8JGଟIMAX~$MD"^PkוzQji&UŭڂPˑS_l/Gs݌ , 8^0٢IY⽩j'í4_{K95GV7k/ 95noeVTu缧i\]*mڧ{:: ˣd0p0 :BR$BU@IZOU[S{y`\ Ay0nKN9e;Yǫy4WueI4^NTpPwT_ZJW%bH*s˻ JEVmGCUm`,iDY/NG4 ,mlUKש)%3l WNe^S *=V[6Y ;*qmLJ5&Wxn޼S(bD䆥UgMm/Mpc\>htl 6mz*0k;j';tբR|ז)7ƚ4+-nyhn+?Ʈͥn.vs NJͭXf)ᰢ[8Cp}ZEJSR!IߥSm֤ޚm^Dcb( U*z4#,_;4JUc%p)1 rO*zxTy+f uRMzו&>t@Wvzͅ )yI9aLɴ%lSz1?}(Pݮ.h,hL]DTs u;`m =f{iYV8:QnUj-8jng[u[h-$\]iWg(b)߲cI?ڶu;>*{!ȠH^rxWPi6>&GKSCyj/ҝإqiRS~%/Gզ3u&Y̌Z/a:c^7ͤ͞/ᷫw~-"XYz}9q^+U5o6v7_E{_IA;)6+#TUUlU}vgf5xiS ϣkB_97U&hˬ2iJG#Ⱦ^Խ|L-2w{O2TTeCQ &v1;'tec16aنi˶X&-f.EV/ :TSvvvS*U5*-a gRUt٣cLZsN_=*/t'$"bj5y[ʦ n nKSwN:u)=%6׵;;xJ h绩rӪstsGԫSyǠZpރV+u2NJxTG"f9RmO/o`FΣYvrlkCrҤ]+ 9RSv["6UCݭ3vҤk6״gU>b$i(uR_UֵycĮhMv L /1~v( _T4jn](X mS0t79gªYR~\ݫ D\ %L{U(݈5ͩ#_4}x_fć"e I#ODi7]m[:MO'{0QMڝ'${iNs:Lo-9\=:of"/R6(Q8/zoo7TSDFoO:{9רw79.mUϛs S8?hkYWⲋu:CW,]9vp%3heO˭gj:ꁏuɜ[Pa+KL5:d1\k R|m#zXb#xyי# h괂.l]Q <GTϞjRY״e hL of<=}pLe%A X WC<֫hJZv>6'eoiSl}$+q -=\lf/.J՞r16Wivz3)8`ݧrv[?ەTX/Ƀ_\w-yLIJZs]1]N d+i=]#uΥSʽ$^6\+ɬtK~Z\xfU]:C3Qra?yq5W~#G?Mj{^Td_ Gf.". H4] u0\f1zL8]yCJ %Ln]$O$S'h!) {[tNTj/ڶХѫ3ZU2w$gzCJdy*^IOՅjz-'៵Ar:$}dյȍқ3VDza2JŽŔa~} jKuzxwml|$s Qoy 07U3dˏlI9 F8+]" ?;L_ztU=py#=E?pXnjf^l]zAOT+!ݩxZ~HzBx'+}?%0&#0䶓h< T&n KDĬGTvDMPTmBsiQK@]^޽dMC#_꫌֮P2ҾDV\VU9B-9 +NToGio_sb7a3>:lXtB[YΊ?EZYkOrn\^ʋ/wtRn-S̪23\n&K[vw%5i؋V[9;F JiYٞC3Tg{\`O=QޥVM=$f]H¢PIe>1S7),IX&<Ť\Hn%sk5[ԉػFYپ7\nrÒ%MEV4H̍׮t3:tnܖnvuq<˃wt_鐀YE7A!}hJ,;_ӧRR;OՔO¸dQ O<|"%<ټ9YS i&<{Oxe2"L|EoTg$i˼@GOibW,*ݕ{-ȫ ]1S"^o;LIoP$9f>c`JޘsWE&!lA]=ZS4? oXgধQlҋę`"*u7<8/wؑ\;p3u>8_#f>q<6Vler3!2it{Yy^$]DN9)wY s}1ti4vXW&pac[%& 2%31<|ېd鉾 %CDnh[ȵ1NY-?g?/la5e#x 9sC.gir( OHa1l`my0Ūz^*sSˏ9ً~v;|Ybu5,6b_;r+WPBؘgx.0 fI_Ci30Rb/)68 xu^{fbkⅻy":'5 8qy vO0Tg-(܌zeW_\K/dll9_!i7y_Syq[5Hك~t]f$r/0j%5~Q zAGiZ}:-QbL1 Sdi(Bxl/&k{XH(W>c >Ume]6{li|5E8'ȜRwZY2"h&?j%-'j>͉~/9Ȣq ]krFDmHo7@D\nk]{W.1*tDK{? p&%91u|1hdur/nd1'䎯bhf"G9DxE2č'(Ȧo&&H11$0V:_&'ČH<,sD@`F,13Y8 FE8]ÃX0{AFj G\0/ᕰ@O,'I9cv/#a`* i{+DvGj/^13Ȝlz,AYY)G錄AWdV屾I,^mnHڹ>!0xԁ>?OPM"f;}MUU/}a{xeIe=!)=qpw+oEwu fIQ#*heaH;WoQK(@UtQ;)okr,hMQ4MmlQV& 竧[ji7<*FycU=,m"U$2&1z`v6U=֘$g񈌵LSԟj_ꑚoz(*!gnDi1iLE(O 9ͳR^@fTڧ_wa7*F_eUp6a`K#HNzWǒاtJ 席CZBvūj5Մm'cGSx+rpVj1im\{#jjȁ8iQWJsOk,q.{PZ+rxQUBz]f(6\[NZ/ׅ;ر\A< % уor$mI2mwWh`sŢ=+Mbh.lFX$D/e^mW״1nԂyUPI "N^6nTͧm{WSXLf\ hsVAq"^+ln*K~Gwgn?*؎"Y÷y$ҧyXŏ]F)$lh+va-5cFIHǺ0ccSJZbѺ05w`2%+6Q0>' k^WxV`FY3odcQ`Aؠ{qCh ΒCm}MY\M8eY @9N+elXP'TJKv?C男*8d fRNN6;4X͔W}iOZ\ܱE4ITޡg4潕Zv-՛ p\zl,ZcPhЁXڞT9WE 79J]Nl/"+]] 8UbYAa)(>ٱOןbc:7ɕ zXpp'z$ԝ{P~"ggCo ,qDEUUTndpNhV{ f<cBOha\>jPVcYgp]|f5}?PE|[{XTWl6@;w>o 7fc]a|9n7 nǼHvOuZGwږ39ilw1h1o=(bRHr-YV!'I(ä2!C]|%xdڠ"PycvͮqHt`_'sܔEwZO& 0Q#BUirZ[Yif8o+(W|#p* !E̿( =C >h7JVq~ï~EΧAv<42T-)|;Ww֡\J vVK2n9v;Ma݈7A$,$nY^*WhDڔۆ"G!!xF*7F%4leŪ۹䈂sDGxHHVxL ,1Hh[=ޱzQUi%\vRb"$D4N:f m*ٲAi0] *ZhZHI|&` "Ȭy YIfC84(c ,Ј0ByGϱ_WOx4AL?v_-%ߘ'.$sghݬrs[xUmJ4*kO ^OV;tbY~mqjFșla 5=)XP* c\cAݸ="ӏ-bE]p.2Mup02v4;k菛qX>>elYU/9FXۼY|OtBR6kzuZc۬d [% xjαC)yM#I`p< {mkUEydv[x0ŕ%Ο5Ճ;>|+3B vPc.X+TE *:\>+m%$.g#،vwq; p_$SiZ|Ģ`xy^Y u{l-Y 5v?|:KY]TO:[2aU"@UEpl~]oG gӮ(h(-& ҴmsCX=>QxI=0۾bNmtEginJO$&V(}kP|>IaWw_m*KΪ[+-/O̖x hW-g(3"j5뚜6WڍՔde(Z-Mlsxsc^.Z}ONo1+I4kv64koagj@*I$O^2\*UFjk1Z|We&B$MmoyWw!MyxbZؓ* gf<ZW/coVNq^?wSp*K!&PgNњXiev;4l@xw_{R-/:ֆNҰ+f$,v8chxґ`hBDz82巖5߹Qk[5+pi{׸"! r&`@;4*j]7^"YbWoŐgrt` !T*5X ߧ m~(drm>NlյZ=Ċwc{p*HJeP]:w(;Ʊ1PiȥMmzS,5"rwUzfV4T~a!p|$3"P2r2V-GӃ];AOJ]\ǭ {80Xi ͷ3 $MAWȱdTV|EkB+P4DŽ h hZɧ9v$}JؑZ0ckISr*Ip<؎˘J G :H\ܟ~ӓ~|p;$qex =Q#4F FZ/?Ov-Ѷ-Zepndt}_i?0,!4ay8G7f5X03 rB?O]6$!V4s]x4U%$XD6vbw¥ScVԌx eypw9FRǜѳ4*1̵HǏ %xp]Vr7͍h(SJ޿7#i;!#901%$|+W>̮;x9w1O_2A#BR(AF")3nv}G'x6:qڸu 1hujTm۾Ep 8㼿h9 Uyd#~aӻtf^cPC5l](Ng_f!P"h^'mN3*jH@VࣀE;A7ZHۼ]-^FdEY$vkSuyyf*Yǧn8sr8m# ֮φ6Q}- "; ԅYWsm4_-hGH}i$k$h[ 4g0SPA9}#\]9Fl%.fH;~%밸IIm6,ZR84N>wGe 9A7wbJl/BR۱u{9+I`&PP4"T$~m~\>%!8_^e+W888xy"ϘZIeNmb֟cAx&zmF2}(ppU>S +'8{LsU9-FV*üM<, G"~/[{'Ź0x "AOofqbi{{u~{❺}vyqW afϸ9zqF8#6W\Eڝ`T}8p^eYU]k`\L- +S4 i=ǧx<P.->~EhvT;JI׻Vd#B 8Y(F` ^EkL@JA֝G 4')tfZRنǑZ<".¸ UՀD)FF?h-SaU*m#ce6c[Jous᭮W7QMI׺ߠ`ze].pdCBD˧b^~Np{/fN*w9];=xƒǫGUapK8 Ew%Lchau૮iizF ]haS^X[d<:3]Jrƽ'PdžNiX摸L}xFgEQføIfmS"cap#oøO%S {p^F۸7m֐2{QQהr2Nun?-^<㠎ڌr.cӟ HFjn:ap dvn" 5A'}V=dy?0KIe fR=xYj>f݉=xbS2\p;B+#o99ǀ L#o}pE 9)Hb=magف =0`wo׌¿#q=>FX '!8.u+FYN}>^o^xX9kk$Ǻ_nẠ׃"ft< pKxm)Q¼tRq =?G,,,, FfF$$If:V 44l44l0 O#e.U3,,,, FfTF$$If:V 44l44l0 O#e.U3,,,, FfF$$If:V 44l44l0 O#e.U3,,,, Ffan Courier Newg Times New Roman Courier New NNRvw hebeizhengfu\T Qh_iG*tGtG6Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[44)?'*2, $]h*(\."10V1 6|L=]nHK5NuPY5^@gsogr]GA81K?[#$C jC;1x:zDCH"uQIt%NFOnKG?Pd} 2z   ,R$ aK2E@-+^^ <Zs>z0( * 3 ? (  A(8: lSwSO@\150WordPictureWatermark30343616S"  l((> e,gFh 6C" } );;`@ @ p} } !@